Articles by "Youth Fellowship of Yuzhongli Church "

Ji’nan Youth Fellowship Holds Outdoor Activity

On May 6, 2018, the youth fellowship of Ji'nan Yuzhongli Church held an outdoor activity in Ji'nan International Garden Expo.